Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden

1.            Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het leveren van goederen

1.2 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.3 Algemene (inkoop)voorwaarden van onze opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

 

2.            Aanbiedingen

2.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag eventueel door onze opdrachtgever schriftelijk verstrekte gegevens, zijn 14 dagen geldig tenzij anders vermeld.

2.2 Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting.

2.3 Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd of akkoord verklaard

2.4 Een ontvangen order is voor ons bindend, tenzij door ons binnen 14 dagen na ontvangst aan de opdrachtgever is bericht dat de order niet is aanvaard.

 

3.            Levering

3.1 De opgegeven tijd voor het leveren van goederen en het verrichten van werkzaamheden geldt slechts bij benadering

3.2 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten in gedeelten af te leveren en deze deelleveringen te factureren

3.3 De levercondities zijn: -af fabriek-, tenzij anders vermeld

 

4.            Overmacht

4.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert

4.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet al is begrepen in lid 4.1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmogelijkheden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.

4.3 Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om de termijn van levering van de goederen met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet zijn uitgevoerd te ontbinden

5.            Betaling

5.1 Tenzij anders is overeengekomen, zal betaling van de overeengekomen prijs geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

5.2 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden ten kantore van de opdrachtnemer of op een door hem aan te wijzen rekening.

5.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, zoals in art. 6:119a art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

 

6.            Eigendomsvoorbehoud

6.1 Na aflevering blijven de geleverde goederen eigendom van opdrachtnemer tot op het moment dat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst, heeft voldaan.

 

7.            Garantie

7.1 Door ons geleverde goederen voldoen aan de normale in het handelsverkeer hieraan te stellen eisen alsmede aan de technische omschrijvingen in de offerte en opdrachtbevestiging vermeld gedurende een periode van één jaar na levering.

7.2 Onder de in lid 1 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door ons worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel.

7.3 Geringe afwijkingen met gebruikelijke toleranties in samenstelling en/of maatvoering zijn geen gebreken en zijn derhalve toegestaan.

7.4 Alle garantieverplichtingen vervallen in het geval:

-    Er nabewerkingen of wijzigingen zonder voorafgaande toestemming zijn uitgevoerd;

-    Het geleverde niet goed en op de gebruikelijke wijze is onderhouden;

-    Het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt.

 

8.            Aansprakelijkheid

8.1 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot reparatie of vervanging als weergegeven in de artikel 7 weergegeven garantieverplichtingen. Behoudens in geval van opzet of van grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer, is alle aansprakelijkheid voor de opdrachtnemer voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte goederen, zowel bij opdrachtgever als bij derden, zodoende uitdrukkelijk uitgesloten.

8.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

-   Schade aan machines en eigendommen van opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren.

-   Gevolgschade zoals stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfskosten. Opdrachtgever kan zich  desgewenst tegen deze schade verzekeren.

-   Opzichtschade , de schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren.

-   Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtgever.

 

9. Reclames

9.1  Reclames dienen te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen, dan wel binnen eenzelfde termijn, nadat een gebrek redelijkerwijs kan worden vastgesteld, doch steeds binnen 6 maanden na factuurdatum.

9.2 Reclames dienen uitsluitend schriftelijk te geschieden.

9.3 Indien de in lid. 1 van dit artikel genoemde termijn wordt overschreden vervalt het recht op reclame.

10.          Annulering

10.1 Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak ook, behoudt opdrachtnemer het recht nakoming te eisen.

10.2 Indien opdrachtnemer de annulering accepteert, is deze gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen.

10.3 Retour gezonden goederen worden slechts geaccepteerd na schriftelijke akkoordbevinding van de opdrachtnemer en worden naar waarde gecrediteerd. Deze waarde is onder andere afhankelijk van de vraag of de teruggenomen artikelen nog in de voorraad worden gevoerd.

 

11.          Opschorten en ontbinden

11.1 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

11.2 De vordering ter zake van het reeds uitgeleverde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade is onmiddellijk opeisbaar door opdrachtnemer.

 

12.          Toepasselijk recht/geschillen

12.1 Op alle door opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

12.2 Alle uit door opdrachtnemer gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voor zover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, met uitsluiting van iedere andere instantie behoren tot de competentie van de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van opdrachtnemer

12.3 Niet tegenstaande het gestelde onder lid 2. Behoudt opdrachtnemer het recht voor een uit de gesloten overeenkomst voortvloeiend geschil aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaat van vestiging van de opdrachtnemer.

12.4 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.